Cymunedau

Law yn Llaw er Budd Iechyd a Lles

Datganiad Sefyllfa a Gweithredoedd Blaenoriaeth. Mae'r Parciau Cenedlaethol yn Asedau dros Iechyd a Lles ar gyfer pobl Cymru, a thu hwnt. Datganiad Sefyllfa

Prosiectau Presennol

Cynaliadwyedd

Rydym yn hybu cynaliadwyedd ac egwyddorion datblygu cynaliadwy yn ein gwaith drwyddo draw. Mae grantiau ar gael gan y Gronfa Datblygu Cynaliadwy i helpu gyda Phrosiectau. Credwn fod cynaliadwyedd yn golygu datblygu sy’n bodloni anghenion y presennol heb fygwth gallu cenedlaethau’r dyfodol i fodloni eu hanghenion eu hunain. Ein nod yw creu…

Cylchlythyr Cymunedol

I gael y newyddion, y wybodaeth a manylion y prosiectau diweddaraf, lawrlwythwch un o'r cylchlythyrau cymunedol isod. Diweddariad Cymunedol Gwanwyn 2018 Diweddariad Cymunedol Hydref 2017 Diweddariad Cymunedol Gwanwyn 2017 Diweddariad Cymunedol Hydref 2016 Diweddariad Cymunedol Gwanwyn 2016  

Cynghorau Tref a Chymuned

Mae gan y tîm cymunedol restr gynhwysfawr a chyfredol o gyngorau cymuned a thref ar draws ardal Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Os hoffech fanylion cyswllt cyngor cymuned neu gyngor tref penodol, ffoniwch Grenville Ham ar 01874 620451.

Help i Gymunedau

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cyflogi tîm Cymunedol a Chynaliadwyedd bach sy'n gallu helpu grwpiau yn ardal y Parc Cenedlaethol i gynnal arolygon ac arfarniadau, datblygu prosiectau cynaliadwy a sicrhau cyllid.

Ynni Adnewyddadwy

Gall unrhyw un sy’n byw ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sydd â diddordeb mewn cynyddu effeithlonrwydd ynni adeiladau a gosod ynni adnewyddadwy ar raddfa fach gysylltu â grenville.ham@breconbeacons.org

Gwybodaeth i Fusnesau Twristiaeth

Bob blwyddyn mae tua 4 miliwn o bobl yn ymweld â Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gan dreulio 5 miliwn o ddiwrnodau a gwario £206 miliwn (ffigurau 2011). Mae'r busnesau twristiaeth niferus yn y Parc Cenedlaethol yn ogystal â'r cymunedau sy'n dibynnu ar yr incwm hwn yn cael budd sylweddol o'r diwydiant…

Gwybodaeth i Breswylwyr

Er mwyn eich helpu i fwynhau eich Parc Cenedlaethol chi’n fwy, rydym wedi rhestru rhai o’r gwasanaethau a gweithgareddau sydd ar gael i chi gan gynnwys -